Pravidla soutěží pořádaných na sociálních sítích Instagram a Facebook

 1. Pořadatel soutěže a technický správce soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže je Simply nature, s.r.o., sídlem V zahrádkách 1952/50, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 108 19 321, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 348990 (dále jen „Pořadatel soutěže“ nebo „Pořadatel“).

1.2 Pořadatel soutěže je provozovatelem instagramového účtu @beggs_czsk (dále jen „instagramový účet“). Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Instagram (dále jen „Instagram“ nebo „sociální síť Instagram“) a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli Instagramu nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže. Společnost Meta Platforms, která provozuje Instagram je tak zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli soutěže a nikoliv Instagramu.

1.3 Pořadatel soutěže je provozovatelem facebookového účtu Beggs CZ&SK (dále jen „facebookový účet“). Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“ nebo „sociální síť Facebook“) a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli Facebook nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže. Společnost Meta Platforms, která provozuje Facebook je tak zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli soutěže a nikoliv Facebooku.

1.4 Technický servis soutěže zajišťuje je Simply nature, s.r.o., sídlem V zahrádkách 1952/50, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 108 19 321, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 273525 (dále jen „Technický správce“).

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smyslem těchto pravidel je úprava podmínek soutěží pořádaných na sociální síti Instagram nebo Facebook (dále jen „pravidla“). Pravidla jsou vždy k dispozici při vstupu do soutěže, přičemž jsou vždy dostupné na internetových stránkách https://www.beggs.cz/pravidla-souteze/.

2.2 Každá soutěž pořádaná na sociální síti Instagram nebo Facebook (dále jen „Soutěž“) má při vyhlášení (obvykle v rámci příspěvku zveřejněného na Pořadatelem zvoleném instagramovém nebo facebookovém účtu) nastavené doplňující konkrétní podmínky dané Soutěže (dále jen „doplňující pravidla“).

2.3 V případě rozporu těchto pravidel a doplňujících pravidel mají přednost doplňující pravidla.

2.4 Tato pravidla a doplňující pravidla jsou jedinými dokumenty, které závazně upravují podmínky Soutěže. Pokud vznikne rozpor těchto dokumentů s dokumenty na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům, mají přednost vždy doplňující pravidla a pravidla.

2.5 Tato pravidla jsou určena pro spotřebitele zapojující se do soutěže na území České a Slovenské republiky.

2.6 Okamžikem zaslání příspěvku, vložením komentáře či jiným zveřejněním soutěžní odpovědi dle doplňujících pravidel soutěžící projevuje svůj souhlas s pravidly, doplňujícími pravidly a se zpracováním osobních údajů a zavazuje se stanovené podmínky soutěže dodržovat.

 1. Soutěž a termín soutěže

3.1 Pořadatel soutěže pořádá Soutěž vždy v termínu určeném doplňujícími pravidly (dále jen „Doba konání soutěže“). Začátek Soutěže je stanoven doplňujícími pravidly, pokud je uveden jako začátek soutěže konkrétní datum, má se za to, že lze soutěžit od 00:000:00 hod. včetně. Pokud není doplňujícími pravidly stanoven konkrétní začátek soutěže, má se za to, že okamžikem zveřejnění soutěžního postu na instagramovém nebo facebookovém účtu vyzývajícího k účasti v soutěži a obsahujícího doplňující pravidla Soutěže (dále jen „soutěžní post“) je začátkem Soutěže. Konec soutěže je stanoven doplňujícími pravidly, pokud je uveden jako konec soutěže konkrétní datum, má se za to, že lze soutěžit do 23:59:59 hod. včetně.

 1. Komu je soutěž určena?

4.1 Účastníkem soutěže může být fyzická osoba, která je registrovaná na sociální síti Instagram, a která je starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky. Není určena osobám v pracovním nebo obdobném poměru k Pořadateli soutěže, Technickému správci či spolupracujícím společnostem či podnikajícím fyzickým osobám, jakož i osobám těmto osobám blízkým ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ze Soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že se některá z těchto výše uvedených vyloučených osob stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).

 1. Účast a podmínky soutěže

5.1 Soutěž je konána v rámci sociální sítě Instagram nebo Facebook, konkrétně prostřednictvím kteréhokoliv z instagramového nebo facebookového účtu, které provozuje Pořadatel soutěže, a to v souladu s níže uvedenými pravidly.

5.2 Soutěžící se platně účastní soutěže tak, že:

 • splní podmínky účasti v soutěži uvedené v čl. 4 výše, a
 • soutěžící má v Době konání soutěže aktivní účet na sociální síti, na které soutěž probíhá [v případě zániku instagramového nebo facebookového účtu soutěžícího z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může být soutěžící Pořadatelem vyloučen ze Soutěže], a
 • soutěžící prostřednictvím funkce soutěžní sociální sítě sleduje instagramový účet nebo facebookový účet Pořadatele, na kterém je zveřejněn soutěžní post a případně i jiný instagramový nebo facebookový účet uvedený v soutěžním postu (dále také i jako „soutěžní profil“), a sleduje jej po celý termín konání soutěže až do jejího vyhodnocení, a
 • soutěžící zachytí okamžik, kdy je doplňujícími pravidly formou soutěžního postu zveřejněna výzva k účasti v soutěži a doplňující pravidla této soutěže, a
 • soutěžící prostřednictvím svého profilu splní soutěžní úkol v Době konání soutěže a vlastním komentářem pod soutěžním postem uveřejní požadovanou soutěžní odpověď (v podobě fotografie, díla, textu či jiné dle zadání) a zároveň soutěžící musí dle zadání případně doplnit příslušný hashtag (#) a/nebo označit příslušným soutěžním profilem (@), a
 • účastník se stává soutěžícím v okamžiku nahrání soutěžní odpovědi splňující veškeré podmínky dle doplňujících pravidel a těchto pravidel.

5.3 Okamžikem zaslání příspěvku, vložením komentáře či jiným zveřejněním soutěžní odpovědi dle doplňujících pravidel soutěžící se registruje do Soutěže, přičemž registrace je dokončena jejím úspěšným doručením a přijetím ze strany Pořadatele soutěže.

5.4 Soutěžící registrací prohlašuje, že splňuje tato pravidla a doplňující pravidla, včetně věku a udělených souhlasů.

5.5 V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, soutěžící výslovně prohlašuje, že svoje fotografie a texty na sociální síti Instagram nebo Facebook zveřejnil sám k jejich zpřístupnění ostatním účastníkům soutěže, případně návštěvníkům Instagram nebo FB stránek.

5.6 Soutěžící se může registrovat pouze jednou. Pokud soutěžící poruší ustanovení o počtu účastí a využívání více profilů, bude ze soutěže zcela vyloučen.

5.7 Již jednou zaregistrované soutěžní odpovědi není možné jakkoliv měnit či upravovat. Tato úprava soutěžní odpovědi se považuje za novou soutěžní odpověď a tím i za opakovanou účast v soutěži. V tomto případě může být soutěžící vyloučen.

5.8 Soutěžní odpověď nahraná soutěžícím musí mimo jiné odpovídat tématu dle soutěžního úkolu, těmto pravidlům, smí být zaslaná pouze v českém nebo slovenském jazyce, ve formátu textu do počtu znaků dle podmínek sociální sítě Instagram nebo Facebook, o velikosti souboru dle podmínek sociální sítě Instagram nebo Facebook a nesmí odporovat dobrým mravům. Při nedodržení je soutěžící vyloučen.

5.9 Pořadatel soutěže ani technický správce nejsou odpovědní za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžní odpovědi na soutěžní profil, či funkčnost soutěžního profilu

5.10 Podmínkou pro účast v Soutěži není sdílení o soutěži přes jakékoliv sociální sítě Instagram a/nebo Facebook.

 1. Soutěžní mechaniky

6.1 Soutěžní mechanika je vždy stanovena doplňujícími pravidly a pravidly.

6.2 Nejčastější soutěžní mechaniky jsou:

 • znalostní otázky: výherce je losován ze všech správných odpovědí;
 • logické úkoly: výherce je losován ze všech odpovědí obsahujících správné řešení;
 • zaslání fotografie (či jiného díla) dle soutěžního zadání: výherce je losován ze všech fotografií (děl) splňující tato pravidla a soutěžní zadání;
 • otázky na názor: výherce je losován ze všech reakcí vyjadřující relevantní názor k položené otázce.

6.3 U znalostních otázek objektivní správnou odpověď určuje pořadatel soutěže.

6.4 U logických úkolů je správné řešení stanoveno pořadatelem soutěže. V případě, kdy se hledá v grafice zobrazený konkrétní předmět, správné řešení vždy obsahuje počet předmětů i částečně zobrazených.

6.5 Pokud soutěžící vyjadřuje svůj názor není oprávněn zveřejňovat urážející, diskriminační, hanlivé či jinak poškozující třetí osoby. V rámci odpovědí soutěžící nezveřejňuje osobní údaje či jiné chráněné prvky osobnosti třetí osoby bez jejího předchozího souhlasu.

6.6 Pokud soutěžící zasílá soutěžní fotografii či jiné dílo (dále jen „dílo“), prohlašuje, že je jediným autorem. Zároveň není soutěžící oprávněn v díle zachytit třetí osoby bez jejich výslovného a doloženého souhlasu dle těchto pravidel. Dílo musí odpovídat tématu uvedenému v zadání, nesmí zobrazovat soutěžícího či jiné osoby v nebezpečných situacích či jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo v rozporu s právními předpisy či právy třetích osob. Pro díla zachycená na fotografii se uvedené užije obdobně.

6.7 Losování výherce výhry probíhá do 10 pracovních dnů po ukončení Doby konání soutěže.

6.8 Počet výherců je stanoven vždy doplňujícími pravidly. Počet výherců je vždy stanoven společně pro Českou republiku a Slovenskou republiku (tj. nebude stanoven samostatný počet soutěžících pro každý stát). Losování výherce probíhá náhodným výběrem. Losování probíhá za účasti dvoučlenné odborné komise sestavené ze zaměstnanců Pořadatele soutěže (dále jen „komise“). O losování výherce se sepíše protokol, který bude podepsaný komisí.

 1. Dílo v Soutěži

7.1 Pokud soutěžní příspěvek Soutěžícího naplní znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „AZ“), Soutěžící přihlášením do Soutěže:

 • prohlašuje, že na díle neváznou žádné právní vady, disponuje veškerými právy k dílu, včetně vypořádání veškerých práv s osobami, které jsou v díle zobrazeny či zachyceny, včetně svolení poskytnout takové dílo do Soutěže a užít je způsobem dle těchto Pravidel a
 • uděluje Pořadateli nevýhradní, bezúplatnou licenci k užití díla bez územního a množstevního omezení na dobu trvání majetkových práv, a to k rozmnožování díla, rozšiřování díla, vystavování díla nebo jeho části, k užití díla nebo jeho části sdělováním veřejnosti (zejména sdělováním v rozhlasovém a televizním vysílání a na internetu jakož i sdělováním či rozšiřováním v rámci aplikací, elektronických verzí tištěných periodik), a to zejména, nikoliv však výhradně pro reklamní, umělecké, ilustrační, publikační, propagační, obchodní či jakékoliv jiné účely v jakékoli formě.

7.2 Pořadatel je oprávněn dílo, ať už celé či jeho část, upravit či spojit s jiným dílem. Pořadatel není povinen takto udělenou licenci využít a rovněž není povinen uvádět jméno soutěžícího při zveřejnění soutěžního příspěvku, pokud má povahu autorského díla. Odhlášení ze Soutěže, nedokončení Soutěže či vyloučení ze Soutěže nemá vliv na již poskytnutou licenci.

 1. VÝHRY V SOUTĚŽI

8.1 Výhry jsou vždy stanoveny doplňujícími pravidly.

8.2 Pokud je výher více, losují se výherci postupně dle výher stanovených doplňujícími pravidly.

 1. POSKYTNUTÍ VÝHRY

9.1 Výherce je informován o své výhře do 20 pracovních dnů po skončení proběhlého losování výherce.

9.2 Výherce bude kontaktován, a to prostřednictvím účtu sociální sítě, se kterým se do soutěže zapojil (resp. ze kterého nahrál svou soutěžní odpověď) (dále jen „výherní zpráva“). V rámci výherní zprávy bude výherce, ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu, doplnění relevantních dodatečných informací (jméno, příjmení, e-mail, adresa pro doručení výhry), popř. o doručení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru. V takovém případě bude vylosovaný soutěžící informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovědi na výherní zprávu, požadovaných informací, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem.

9.3 V případě, že výherce do jednoho týdne od odeslání výherní zprávy podle předchozí věty nebude na výherní zprávu reagovat nebo výherní zpráva nebude na příslušný účet sociální sítě doručitelná nebo nepotvrdí, že je připraven výhru převzít, pak takovému výherci zaniká nárok na výhru. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady v přenosu dat.

9.4 Výhra bude zaslána doporučenou zásilkou na výhercem uvedenou adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky, a to bez zbytečného odkladu po potvrzení ze strany výherce, že je připraven výhru převzít. Pokud výherce výhru (zásilku) nepřevezme, ztrácí na výhru nárok.

9.5 Soutěžící pro případ, že se stane výhercem v soutěži, výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít, v souladu s ustanovením § 84 občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno a město nebo přezdívku uvedenou na sociální síti (např. rozsahu Martina, Praha) v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží.

9.6 Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti. Výhra není přenositelná na jinou osobu. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

9.7 Soutěžící si je vědom skutečnosti, že je povinen v případě převzetí výhry splnit řádně všechny případné povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, a to zejména předpisů daňových.

9.8 V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry, nebo z jiného důvodu nedojde k rozdělení všech výher), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch Pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 1. Další podmínky, práva a povinnosti

10.1 Účastníci soutěže jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat průběžně vyhlašované či publikované pokyny Pořadatele. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami a ustanoveními těchto pravidel. Účastníci nesplňující podmínky této soutěže, budou ze soutěže vyřazeni a jejich objednávky nebudou zařazeny do vyhodnocení soutěže (slosování).

10.2 Pořadatel soutěže se těmito pravidly soutěže nijak nezavazuje vůči účastníkům soutěže. Účastníci soutěže nemají nárok na žádné jiné plnění od Pořadatele soutěže, než jaké je uvedeno v těchto pravidlech.

10.3 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž bez náhrady. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla a doplňující pravidla soutěže.

10.4 Pořadatel soutěže a Technický správce je oprávněn kontrolovat dodržování těchto pravidel a v nich obsažených podmínek soutěže ze strany každého z účastníků soutěže. Veškeré záležitosti, příp. spory nebo stížnosti spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Pořadatel soutěže.

10.5 Pořadatel soutěže a Technický správce má právo bez možnosti odvolání vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele soutěže a/nebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Rozhodnutí Pořadatele soutěže a/nebo Technického správce je konečné.

10.6 Pořadatel soutěže ani Technický správce nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výhry, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně Pořadatele soutěže či Technického správce, propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

10.7 Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu) či při přenosu dat jakýmkoliv elektronickými prostředky a ani za jednání třetích osob v síti internet.

10.8 Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo jinak přidružená k síti Facebook/Instagram. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje účastníkovi provozovatel sítě Facebook/Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány Pořadateli soutěže, nikoliv provozovateli sítě Facebook/Instagram. Účastí v soutěži účastník bere na vědomí a prohlašuje, že společnost Facebook nijak neodpovídá za jakékoli závazky či povinnosti vyplývající z této soutěže.

10.9 Případné informace získá každý soutěžící ve všední dny od 09:00 do 15:00 hodin přes e-mail: info@beggs.cz.  

10.10 Tato Soutěž není hazardní hrou (nesplňuje podmínky hazardní hry) podle zvl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

10.11 Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právními předpisy České republiky.

10.12 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí soutěžícího v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

 1. OSOBNÍ ÚDAJE

11.1 Správcem osobních údajů je Pořadatel soutěže

11.2 Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas soutěžícího, který soutěžící dobrovolně uděluje vstupem do soutěže jakožto marketingové akce. Svůj souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů soutěžícího je nezbytné a odvoláním souhlasu účast v soutěži končí.

11.3 Účelem zpracování osobních údajů je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher. Rozsah zpracovaných údajů: údaje z profilu soutěžícího na dané sociální síti (jméno a příjmení, příp. přezdívka), soutěžní odpověď (text, dílo, fotografie), údaje uvedené v rámci registrace do soutěže, údaje uvedené v odpovědi na výherní zprávu (jméno, příjmení, e-mail, doručovací adresa) dle těchto pravidel, dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku (od 18 let).

11.4 Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže až do předání výher a 6 měsíců poté z důvodu kontroly. Po ukončení této doby je uchován jen omezený rozsah údajů pro plnění právních povinností Pořadatele soutěže a pro případ kontroly orgánu dozoru. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím bude zpracovávat Pořadatel soutěže a Technický správce, a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

11.5 Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
 • právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně, – právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a ve Slovenské republice Úrad pro ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

11.6 Soutěžící je jako subjekt údajů oprávněn uplatnit svá výše uvedená práva přes kontaktní e-mail Pořadatele soutěže a Technického správce: info@beggs.cz. Další kontaktní údaje jsou uvedeny zde: https://www.beggs.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju-v2/ (česká verze) a zde https://www.beggs.sk/zasady-ochrany-osobnich-udaju-v2/ (slovenská verze).

11.7 Poučení o Vašich dalších právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů naleznete zde https://www.beggs.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju-v2/ (česká verze) a zde https://www.beggs.sk/zasady-ochrany-osobnich-udaju-v2/ (slovenská verze).

 1. Závěrečná ustanovení

12.1 Tyto Pravidla soutěží pořádaných na sociální síti Instagram/Facebook jsou platné a účinné od 01.03.2024.

V Praze, dne 01.03.2024