Nakupte Beggs a vyhrajte Montessori sestavu od BaaVi!

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže nazvané „Nakupte Beggs a vyhrajte Montessori sestavu od BaaVi!“.

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže.

Tato pravidla mohou být na základě rozhodnutí Pořadatele pozměněna formou písemných číslovaných dodatků. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to uvedené na webové adrese https://www.beggs.cz/nakupte-beggs-a-vyhrajte-montessori-sestavu-od-baavi/.

 1. POŘADATEL SOUTĚŽE A TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost Simply nature, s.r.o., IČO: 108 19 321, se sídlem V zahrádkách 1952/50, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 348990 (dále jen „Pořadatel soutěže“ nebo „Pořadatel“ nebo „Provozovatel soutěže“).

Technický servis soutěže zajišťuje společnost Simply nature, s.r.o., IČO: 108 19 321, se sídlem V zahrádkách 1952/50, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 348990 (dále jen „Technický správce“).

 1. SOUTĚŽ A TERMÍN SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže pořádá spotřebitelskou soutěž s názvem „Nakupte Beggs a vyhrajte Montessori sestavu od BaaVi!“ (dále jen „Soutěž“) v termínu od 29.2.2024 do 2.3.2024, a pouze v době (čase) konání veletrhu ProDítě, který se koná v Brně (dále jen „Doba konání soutěže“).  Do Soutěže nebudou zařazení soutěžící, kteří vyplnili soutěžní formulář mimo stanovenou Dobu konání soutěže.

 1. KOMU JE SOUTĚŽ URČENA?

Tato Soutěž je určena výhradně návštěvníkům veletrhu ProDítě, tj. všem fyzickým osobám, starším 18 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, a kteří se účastní veletrhu ProDítě, který probíhá v Brně termínu od 29.2.2024 do 2.3.2024 (dále jen „veletrh ProDítě“). Soutěž není určena osobám v pracovním nebo obdobném poměru k Pořadateli soutěže, Technickému správci či spolupracujícím společnostem či podnikajícím fyzickým osobám, jakož i osobám těmto osobám blízkým ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Ze Soutěže budou vyloučeni všechny osoby, které řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že se některá z těchto výše uvedených vyloučených osob stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána. (Dále jen „soutěžící“, „účastník“, „zájemce“ nebo „účastník soutěže“).

 1. ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na veletrhu ProDítě, a to v souladu s těmito pravidly Soutěže.

Soutěžící se platně účastní Soutěže tak, že budou současně splněny tyto podmínky:

 1. Soutěžící splní podmínky účasti v Soutěži uvedené v čl. 3 výše,
 2. v Době konání soutěže koupí zájemce na veletrhu ProDítě jakýkoliv produkt/y Beggs vyjma produktů vyloučených ze Soutěže (jak je tento pojem definován níže) a následně
 3. opět v Době konání soutěže vyplní soutěžní formulář, přičemž do registračního formuláře uvede následující údaje:
  • své jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • uvede informace k nákupu produktu/ů Beggs
 4. zájemce se pak zastaví v stánku Pořadatele soutěže, kde Pořadatel soutěže poskytuje informace o produktech Beggs a odevzdá vyplněný soutěžní formulář do slosovacího boxu,
 5. nákup produktu/ů Beggs musí být vždy učiněn před vyplněním a odevzdáním soutěžního formuláře, a to v Době konání soutěže (viz písm. b.),
 6. zájemce (soutěžící) se může zúčastnit Soutěže jen jednou,
 7. každý jednotlivý zájemce (soutěžící) může v Soutěži uvést pouze jednu e-mailovou adresu. V případě, že zjistí opak, může být zájemce/soutěžící vyloučen ze Soutěže z důvodu porušení těchto pravidel Soutěže,
 8. okamžikem doručení zcela a řádně vyplněného soutěžního formuláře Pořadateli soutěže v Době konání soutěže (viz. písm. d.), je soutěžní formulář registrován do Soutěže (dále jen „soutěžní registrace“) a zájemce se stává soutěžícím.

Soutěžící bude prostřednictvím soutěžního formuláře zároveň vyzván, zda souhlasí se zpracováním osobních údajů (e-mail) pro marketingové účely za účelem nabízení produktů Pořadatele soutěže, a to na dobu 5 let od registrace v Soutěži. Soutěžící si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat, a to buď zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla Pořadatele soutěže, nebo kliknutím na příslušný odkaz v zaslaném obchodním sdělení. Další informace o ochraně osobních údajích včetně práv jsou zveřejněny zde https://www.beggs.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju-v2/.

Nákupy soutěžních produktů provedené mimo veletrh ProDítě a/nebo v jiném termínu, než v Době konání soutěže nemohou být do Soutěže platně zařazeny. Ze Soutěže budou vyřazeny i ty soutěžící, kteří nesplní pravidla a podmínky této Soutěže.

Podmínkou pro účast v Soutěži není sdílení o soutěži přes jakékoliv sociální sítě,  označení (resp. být fanouškem) účtu Instagram/Facebook Pořadatele soutěže, či sdělení svého názoru.

Soutěž se nevztahuje na počáteční výživu (dále jen „produkty vyloučené ze soutěže“). Kojení je nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců.

 1. MECHANIKA

Po uplynutí Doby konání soutěže bude ze všech soutěžících řádně zaregistrovaných do Soutěže vylosován 1 výherce, který vyhrává 1 ks výhry uvedené v bodě 6. těchto pravidel Soutěže. Celkem bude tedy 1 výherce.

Losování uskuteční zástupci Pořadatele soutěže, a to dne 4.3.2024. O losování bude vyhotoven písemný protokol.

 1. VÝHRY V SOUTĚŽI

V Soutěži bude udělena 1 výhra, a to Montessori sestavu od BaaVi (1x stůl a 2x dřevěné variabilní křesílko) (dále spolu jen „výhra“).

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je Pořadatelem soutěže stanovena.

 1. OZNÁMENÍ A POSKYTNUTÍ VÝHRY

Výherce bude kontaktován Pořadatelem soutěže přes e-mail, který vyplnil při registraci do Soutěže, nejpozději do 20 pracovních dnů od uplynutí Doby konání soutěže.

V rámci výherní zprávy odeslané přes e-mail bude výherce Pořadatelem soutěže požádán o odpověď na výherní zprávu (nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání výherní zprávy) a o zaslání relevantních dodatečných informací pro doručení výhry.

Výherce bude ve výherní zprávě informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení požadovaných informací/dokladů, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem.

V případě, že výherce do 3 pracovních dnů od odeslání výherní zprávy Pořadatelem soutěže nebude na výherní zprávu reagovat nebo výherní zpráva nebude doručitelná nebo výherce nepotvrdí, že je připraven výhru převzít, pak takovému výherci zaniká nárok na vydání výhry.

Podmínkou pro vydání výhry je zaslání požadovaných informací/dokladů, popř. po kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem. Pokud soutěžící nesplní, resp. nesplní zcela (např. neposkytne údaje pro předání výhry) či v uvedených lhůtách nesplní tuto povinnost, nárok na vydání výhry zaniká.

Pořadatel ani technický správce nenese jakoukoliv odpovědnost za (ne)doručení informace o výhře, (ne)doručení odpovědi na výherní zprávu, ztrátu dokladů během přepravy. Pořadatel ani technický správce nenese odpovědnost za (ne)doručení zásilky (e-mailu) s výhrou, ani za škodu vzniklou užíváním výhry.

Výhra bude předána dle individuální dohody s výhercem, a to do 30 pracovních dnů od doručení požadovaných informací/dokladů a po potvrzení ze strany výherce, že je připraven výhru převzít. Pokud výherce výhru (zásilku) nepřevezme, ztrácí na vydání výhry nárok. Výhru je nutné čerpat jednorázově a v termínu platnosti uvedeném u výhry v bodě 6. těchto Pravidel, jinak nárok na výhru zaniká.

Soutěžící pro případ, že se stane výhercem v soutěži, výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít, v souladu s ustanovením § 77 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, počáteční písmeno příjmení, město výherce v souladu s ustanovením § 84 a násl. občanského zákoníku, a to vše na webových stránkách www.beggs.cz,  na sociálních sítích (Facebookové stránce @beggs_czsk a Instagramovém profilu @beggs_czsk, v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele soutěže v souvislosti s touto Soutěží, a to bez nároku na honorář.

Soutěžící, resp. výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti. Výhra není přenositelná na jinou osobu. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

Výherce si je vědom skutečnosti, že je povinen v případě převzetí výhry splnit řádně všechny případné povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, a to zejména předpisů daňových.

V případě, že se do Soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry, nebo z jiného důvodu nedojde k rozdělení všech výher), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch Pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

8. DALŠÍ PODMÍNKY, PRÁVA A POVINNOSTI

Účastníci soutěže jsou pravidly vázání a jsou povinni dodržovat průběžně vyhlašované či publikované pokyny Pořadatele. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami a ustanoveními těchto pravidel. Účastníci nesplňující podmínky této soutěže, budou ze soutěže vyřazení.

Pořadatel soutěže se těmito pravidly soutěže nijak nezavazuje vůči účastníkům soutěže. Účastníci soutěže nemají nárok na žádné jiné plnění od Pořadatele soutěže, než jaké je uvedeno v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž bez náhrady. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla soutěže.

Pořadatel soutěže a Technický správce je oprávněn kontrolovat dodržování těchto pravidel a v nich obsažených podmínek soutěže ze strany každého z účastníků soutěže. Veškeré záležitosti, příp. spory nebo stížnosti spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Pořadatel soutěže.

Pořadatel soutěže a Technický správce má právo bez možnosti odvolání vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele soutěže a/nebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Rozhodnutí Pořadatele soutěže a/nebo Technického správce je konečné.

Pořadatel soutěže ani Technický správce nenese jakoukoliv odpovědnost za nedoručení výhry, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně Pořadatele soutěže či Technického správce, propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu) či při přenosu dat jakýmkoliv elektronickými prostředky a ani za jednání třetích osob v síti internet. Pořadatel soutěže ani Technický správce neodpovídá za funkčnost doručení zpráv či výher.

S ohledem na místo konání Soutěže získá každý soutěžící případné informace v stánku Pořadatele soutěže nebo na e-mailu info@beggs.cz.

Soutěž není hazardní hrou (nesplňuje podmínky hazardní hry) podle zvl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právními předpisy České republiky.

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí soutěžícího v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejich webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

9. OSOBNÍ ÚDAJE 

Správcem osobních údajů je Pořadatel soutěže.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas soutěžícího, který soutěžící dobrovolně uděluje vstupem do soutěže jakožto marketingové akce. Svůj souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů soutěžícího je nezbytné a odvoláním souhlasu účast v soutěži končí. 

Účelem zpracování osobních údajů je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher a souhlas s použitím fotky nebo videa. Rozsah zpracovaných údajů: jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt, název a adresa pracoviště dle těchto pravidel, dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace.

Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této Soutěže jsou především:

 • souhlas s účastí v Soutěži;
 • u výherců pak oprávněný zájem Pořadatele na dokončení Soutěže a oznámení jejích výsledků;
 • zákonné povinnosti Pořadatele (např. povinnosti vyplývající ze zákona o účetnictví, zákona o archivnictví apod.)

Pořadatel zpracovává osobní údaje

 • soutěžících po dobu trvání Soutěže až do předání výher a dále po dobu 6 měsíců po jejím skončení;
 • výherců po dobu 5 let ode dne ukončení Soutěže, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví dobu delší, a to za účelem plnění povinností plynoucích z daňových právních předpisů, za účelem případné kontroly Pořadatele soutěže ze strany dozorových orgánů a za účelem zajištění právních nároků Pořadatele. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím, výhercem bude zpracovávat Pořadatel soutěže a Technický správce, a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňový a právní poradci.

Osobní údaje účastníků soutěží jsou ze strany Pořadatele zpracovávány těmito způsoby a prostředky:

 • automatizované zpracování v informačních systémech: adresní a identifikační údaje;
 • manuální zpracování v listinné nebo elektronické podobě.

V rámci zpracování nebudou osobní údaje soutěžících předávány mimo EU.

Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
 2. právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
 3. právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,
 4. právo na omezení zpracování osobních údajů,
 5. právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
 6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
 7. právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, uoou.cz, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Soutěžící je jako subjekt údajů oprávněn uplatnit svá výše uvedená práva přes kontaktní e-mail Pořadatele soutěže a Technického správce: gdpr@simplynature.cz. Další kontaktní údaje jsou uvedeny https://www.beggs.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju-v2/.

Poučení o Vašich dalších právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů naleznete zde https://www.beggs.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju-v2/.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto pravidla soutěže „Nakupte Beggs a vyhrajte Montessori sestavu od BaaVi!“ jsou platné a účinné od 15.2.2024

V Praze, dne 15.2.2024